1. Ống hút cỏ đuôi chồn

Năng lực hiện tại: 30.000 ống/ngày

Năng lực mở rộng:

+ Năm 2021: 90.000 ống/ngày

+ Năm 2022-2023: 150.000 ống/ngày

+ Năm 2023-2025: 500.000 ống/ngày

2. Quai xách ly lá cọ

Năng lực hiện tại: 5.000 quai/ngày

Năng lực mở rộng:

+ Năm 2021: 10.000 quai/ngày

+ Năm 2022-2023: 20.000 quai/ngày

+ Năm 2023-2025: 50.000 quai/ngày

3. Muỗng mo cau

Năng lực hiện tại: Đang cập nhật

Năng lực mở rộng:

+ Năm 2021: Đang cập nhật

+ Năm 2022-2023: Đang cập nhật

+ Năm 2023-2025: Đang cập nhật

 4. Quai xách trái cây lá cọ

Năng lực hiện tại: 5.000 quai/ ngày

Năng lực mở rộng:

+ Năm 2021: 10.000 quai/ngày

+ Năm 2022-2023: 20.000 quai/ngày

+ Năm 2023-2025: 30.000 quai/ngày

Green Long Phát không ngừng phấn đấu để tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng, song song cùng với việc sản xuất mà không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên của môi trường.